Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİLERİMİZ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli ziyaretçimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) uyarınca Uplass Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Uplass A.Ş.” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işleyebileceğimizi, işlenen verilerinizi kimlere hangi amaçlarla aktarabileceğimizi, kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve hukuki sebepleri ile haklarınızı size açıklamak için bu metni bilginize sunmaktayız.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği
  Uplass Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” olup Ömerli Mahallesi Atatürk Sanayi Sitesi Doğanyurt Caddesi No:6/1 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermektedir. (e-posta adresimiz: info@uplass.com.tr)
 2. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız
  Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.
 3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceğimiz
  Kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ile yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olabilecek durumlarda yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
 4. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebepleri
  Kişisel verileriniz, web sitemizi ziyaret etmeniz durumunda elektronik ortam veri aktarım araçları vasıtasıyla toplanmaktadır. Söz konusu verileriniz, iş bu aydınlatma metninin 2. Maddesinde belirtilen işleme amaçları ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda işlenebilecektir: Kişisel verilerinizden; IP adresiniz ile web sitemize bağlantı zamanınız ve süresi, Kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hükmüne dayanarak işlenebilecektir.
 5. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarıca;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarıca;
. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:
. Başvurunuzu, kimliğinizi teyit edici belgelerle birlikte “Ömerli Mahallesi Atatürk Sanayi Sitesi Doğanyurt Caddesi No:6/1 Arnavutköy/İSTANBUL” adresinde şirketimize iletebilirsiniz,
. Başvurunuzu güvenli elektronik imza veya mobil imzanız ile şirketimizin info@uplass.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz,
. Başvurunuzu şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden info@uplass.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
. Başvurunuzu, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz üzerinden avvplastik@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz.
. Başvurunuzu kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile iletebilirsiniz.

Kanunun 11. Maddesindeki haklarınıza yönelik başvurularınızı (başvuruda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunun bulunması zorunludur) yukarıda açıklanan yöntemlerle şirketimize iletmeniz halinde başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırmakla mükellefiz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı uyarınca taleplerinize yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmadan, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınarak cevap verilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Uplass A.Ş. tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir. Şirketimiz iş bu aydınlatma metnini ilgili mevzuatta gerçekleştirilecek değişiklik ve yeniliklere paralel olarak değiştirme hakkına sahiptir.
Saygılarımızla.

UPLASS AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli müşterimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) uyarınca Uplass Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Uplass A.Ş.” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işleyebileceğimizi, işlenen verilerinizi kimlere hangi amaçlarla aktarabileceğimizi, kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve hukuki sebepleri ile haklarınızı size açıklamak için bu metni bilginize sunmaktayız.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği
  Uplass Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” olup Ömerli Mahallesi Atatürk Sanayi Sitesi Doğanyurt Caddesi No:6/1 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermektedir. (web adresimiz: www.uplass.com.tr, e-posta adresimiz: info@uplass.com.tr)
 2. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız
  Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında müşterilerimizin kişisel verileri; ürün ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, satılan ürünlere ait lojistik süreçlerinin yürütülmesi, muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi ile talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, yapılan sözleşme veya satılan ürün/hizmet sonucu iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.
 3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceğimiz
  Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:
  İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına, aramızdaki sözleşme kapsamında iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza, ürün iadesi durumunda ödeme işlemleri kapsamında bankalara, yasal takip sürçlerinin yürütülebilmesi ve yasal yükümlülüklerimizin doğru ifası amacıyla anlaşmalı hukuk bürolarına, ihtarname gönderilmesi durumunda noterlere, tarafınıza ürün, belge veya bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla kargo şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne (PTT), muhasebe kayıt ve beyan işlemleri için yetkili mali müşavirimize ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olabilecek durumlarda diğer yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.
 4. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
  Kişisel verileriniz, satın almış olduğunuz ürün/hizmete ilişkin fatura bilgileriniz ve beyanlarınız neticesinde veya e-posta, faks ve alınan görüntülü kayıtlar gibi elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır. Söz konusu verileriniz, iş bu aydınlatma metninin 2. Maddesinde belirtilen işleme amaçları ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda işlenebilecektir:

Kişisel verilerinizden; adınız soyadınız, ticaret unvanınız, T.C. kimlik numaranız/hesap numaranız, iletişim adresiniz ve vergi daireniz, Kanunun 5. maddesinin 2. Fıkrasının a bendi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hükmüne dayanarak, IBAN veya hesap numaranız Kanunun 5. maddesinin 2. Fıkrasının ç bendi uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hükmüne dayanarak, telefon numaranız Kanunun 5. maddesinin 2. Fıkrasının c bendi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması” hükmüne dayanarak, şirketimizi ziyaret etmeniz durumunda alınan kamera kaydı görüntüleriniz ise Kanunun 3. maddesinin 2. Fıkrasının f bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hükmüne dayanarak işlenebilecektir.

5. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarıca;

. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:
. Başvurunuzu, kimliğinizi teyit edici belgelerle birlikte “Ömerli Mahallesi Atatürk Sanayi Sitesi Doğanyurt Caddesi No:6/1 Arnavutköy/İSTANBUL” adresinde şirketimize iletebilirsiniz,
. Başvurunuzu güvenli elektronik imza veya mobil imzanız ile şirketimizin info@uplass.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz,

. Başvurunuzu şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden info@uplass.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
. Başvurunuzu, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz üzerinden avvplastik@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz.
. Başvurunuzu kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile iletebilirsiniz.

Kanunun 11. Maddesindeki haklarınıza yönelik başvurularınızı (başvuruda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunun bulunması zorunludur) yukarıda açıklanan yöntemlerle şirketimize iletmeniz halinde başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırmakla mükellefiz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı uyarınca taleplerinize yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmadan, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınarak cevap verilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Uplass A.Ş. tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir. Şirketimiz iş bu aydınlatma metnini ilgili mevzuatta gerçekleştirilecek değişiklik ve yeniliklere paralel olarak değiştirme hakkına sahiptir.

Saygılarımızla.

UPLASS AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TEDARİKÇİLERİMİZ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli tedarikçimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) uyarınca Uplass Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Uplass A.Ş.” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işleyebileceğimizi, işlenen verilerinizi kimlere hangi amaçlarla aktarabileceğimizi, kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve hukuki sebepleri ile haklarınızı size açıklamak için bu metni bilginize sunmaktayız.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği
  Uplass Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” olup Ömerli Mahallesi Atatürk Sanayi Sitesi Doğanyurt Caddesi No:6/1 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermektedir. (web adresimiz: www.uplass.com.tr, e-posta adresimiz: info@uplass.com.tr)
 2. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız
  Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında tedarikçilerimizin kişisel verileri; ürün ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tarafınızca tedarik edilen ürünlere ait lojistik süreçlerinin yürütülmesi, muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yapılan sözleşme veya alınan ürün/hizmet sonucu iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.
 3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceğimiz
  Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:
  İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına, aramızdaki sözleşme kapsamında iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza, ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmek için bankalara, yasal takip sürçlerinin yürütülebilmesi ve yasal yükümlülüklerimizin doğru ifası amacıyla anlaşmalı hukuk bürolarına, ihtarname gönderilmesi durumunda noterlere, tarafınıza ürün iadesi, belge veya bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla kargo şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne (PTT), muhasebe kayıt ve beyan işlemleri için yetkili mali müşavirimize ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olabilecek durumlarda diğer yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.
 4. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
  Kişisel verileriniz, şirketimize satmış olduğunuz ürün/hizmete ilişkin fatura bilgileriniz ve beyanlarınız neticesinde veya e-posta, faks ve alınan görüntülü kayıtlar gibi elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır. Söz konusu verileriniz, iş bu aydınlatma metninin 2. Maddesinde belirtilen işleme amaçları ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda işlenebilecektir: Kişisel verilerinizden; adınız soyadınız, ticaret unvanınız, T.C. kimlik numaranız/hesap numaranız, iletişim adresiniz, vergi daireniz, fatura seri ve sıra numaranız, Kanunun 5. maddesinin 2. Fıkrasının a bendi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hükmüne dayanarak, IBAN veya hesap numaranız Kanunun 5. maddesinin 2. Fıkrasının ç bendi uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hükmüne dayanarak, telefon numaranız, Kanunun 5. maddesinin 2. Fıkrasının c bendi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması” hükmüne dayanarak, şirketimizi ziyaret etmeniz durumunda alınan kamera kaydı görüntüleriniz ise Kanunun 5. maddesinin 2. Fıkrasının f bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hükmüne dayanarak işlenebilecektir.
 1. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarıca;

. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:
. Başvurunuzu, kimliğinizi teyit edici belgelerle birlikte “Ömerli Mahallesi Atatürk Sanayi Sitesi Doğanyurt Caddesi No:6/1 Arnavutköy/İSTANBUL” adresinde şirketimize iletebilirsiniz,
. Başvurunuzu güvenli elektronik imza veya mobil imzanız ile şirketimizin info@uplass.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz,
. Başvurunuzu şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden info@uplass.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
. Başvurunuzu, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz üzerinden avvplastik@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz.
. Başvurunuzu kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile iletebilirsiniz.

Kanunun 11. Maddesindeki haklarınıza yönelik başvurularınızı (başvuruda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunun bulunması zorunludur) yukarıda açıklanan yöntemlerle şirketimize iletmeniz halinde başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırmakla mükellefiz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı uyarınca taleplerinize yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmadan, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınarak cevap verilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Uplass A.Ş. tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir. Şirketimiz iş bu aydınlatma metnini ilgili mevzuatta gerçekleştirilecek değişiklik ve yeniliklere paralel olarak değiştirme hakkına sahiptir.

Saygılarımızla.

UPLASS AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ